clld / Leader

Na potulkách
regiónom

Program rozvoja vidieka

Dôležité informácie

Zatvorená kancelária

3. jún 2024
V dňoch 4.6. - 7.6.2024 bude kancelária z dôvodu služobnej cesty do ČR (Leaderfest ČR) zatvorená. 

Výzva MAS037/4.1/4 pre poľnohospodárske podniky - opatrenie 4.1

17. máj 2024 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárske podniky

Výzva MAS 037/4.2/4 - opatrenie 4.2

17. máj 2024 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 

Výzva MAS037/7.5/3 pre obce - opatrenie 7.5

22. marec 2024 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.5/3

Výzva MAS 037/7.4/2 pre obce - opatrenie 7.4

22. marec 2024 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.4/2

Harmonogram výziev na rok 2024 - 7.4, 7.5

15. február 2024 1 dokument
Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2024, opatrenie 7.4 a 7.5.

Harmonogram výziev na rok 2024 - 4.1, 4.2

15. február 2024 1 dokument
Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2024, opatrenie 4.1 a 4.2.

Navýšenie alokácie pre obce - opatrenie 7.2

13. február 2024
Celková alokácia pre Výzvu MAS 037/7.2/7 pre obce, opatrenie 7.2 bola na výšená na 237.472,69 €.

(Ne)vieme čerpať eurofondy. Prepíšeme históriu?

5. február 2024
Už tretiu dekádu môžeme čerpať prostriedky Európskej únie v rámci jej kohéznej politiky. Tento časový úsek by mal byť dostatočne dlhý na to, aby sme vedeli na čo a ako čerpať. Bohužiaľ nebol. Každá jedna vláda od roku 2007 v tom fatálne zlyháva.Najlepšie to môžeme ilustrovať na programe LEADER, ktorý je určený pre Miestne akčné skupiny (MAS).

Výzva MAS 037/7.2/7 pre obce - opatrenie 7.2

13. december 2023 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.2/7

Harmonogram výziev na rok 2023 - verzia 5.1

20. november 2023 1 dokument
Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2023, ver. 5.1.

Výzva č. 5/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.1

13. november 2023 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Aktualizácia č. 4 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

24. október 2023 2 dokumenty
Oznámenie žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004:

Výzva č. 4/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.2

13. september 2023 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Predĺženie pracovnej doby kancelárie

24. august 2023
Oznamujeme, že dnes (štvrtok 24.8.2023) sa predlžuje pracovná doba kancelárie MAS Rajecká dolina do 19.00 hod.

Výzva MAS 037/4.1/3 pre poľnohospodárske podniky- opatrenie 4.1

30. jún 2023 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárske podniky

Výzva MAS 037/4.2/3 - opatrenie 4.2

30. jún 2023 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 

Výzva č. 3/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.2

27. jún 2023 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Výzva MAS 037/7.6/1 pre občianske združenia - opatrenie 7.6

30. máj 2023 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.6/1

Výzva MAS 037/7.4/1 pre obce - opatrenie 7.4

30. máj 2023 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.4/1

Výzva MAS 037/7.5/2 pre obce - opatrenie 7.5

30. máj 2023 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.5/2

Výzva MAS 037/7.2/6 pre obce - opatrenie 7.2

30. máj 2023 2 dokumenty
Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

Harmonogram výziev PRV na rok 2023

18. apríl 2023 1 dokument
Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2023

Výzva č. 2/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.6

13. marec 2023 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obci, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.4

13. marec 2023 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 podpora na investície do vytvárania a zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001, aktualizácia č. 3

7. február 2023 3 dokumenty
Oznámenie žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-X347-511-001:

Aktualizácia č. 3 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

7. december 2022 1 dokument
Predmetom aktualizácie č. 3  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 3 dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na sumu 235.312,46 €.

Aktualizácia č. 2 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

6. september 2022 3 dokumenty
Účinnosť aktualizácie: od nasledujúceho hodnotiaceho kola tj. od 13.09.2022.

Dotazník pre poľnohospodárov a spracovateľov

22. júl 2022
V mene Odboru Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka (MPRV SR O610) by sme Vás chceli osloviť pre spracovanie dotazníkového prieskumu pre:

Výzva MAS 037/7.2/5 pre obce - opatrenie 7.2

27. máj 2022 2 dokumenty
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídel, aktualizácia č.1

22. apríl 2022 3 dokumenty
Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

Zrejmá chyba vo výzve č. IROP-CLLD-X347-511-001

22. apríl 2022
MAS informuje žiadateľov o oprave zrejmej chyby v Prílohe č. 4 Výzvy „Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie Žiadostí o príspevok, v bodovacom kritériu č.8. 

Oznam o posunutí termínu predčasného uzavretia Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné a sociálne služby

11. apríl 2022 0 dokumentov
MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom, že dňa 21.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá. 

Oznam o predčasnom uzavretí Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné a sociálne služby

11. marec 2022
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá. 

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku - Petícia

2. marec 2022
 Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR vyzýva na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii je LEADER katalyzátorom rozvoja vidieka a miestne akčné skupiny prinášajú do regiónu milióny eur. Na Slovensku je však situácia úplne opačná. V programovom období, ktoré sa končí, LEADER na Slovensku nebol takmer vôbec využitý.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnsoti a dostupnosti sídel

8. február 2022 2 dokumenty
Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

Harmonogram výziev PRV 2022 verzia 4

2. február 2022 1 dokument
Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina (7.2) - Verzia 4

Harmonogram výziev IROP 2022

31. január 2022 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP (obdobie január 2022 až december 2022)

Predĺženie pracovnej doby dňa 18.1.2022

18. január 2022
Oznamujeme, že dnes (utorok 18.1.2022) sa predlžuje pracovná doba kancelárie MAS Rajecká dolina do 20.00 hod.

Oznam

12. január 2022
Dňa 13. januára 2022 (štvrtok) bude kancelária MAS Rajecká dolina zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

IROP - CLLD-X347-512-002 - aktualizácia č.1

11. január 2022 2 dokumenty
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá.

Výzva MAS 037/7.2/4 pre obce - opatrenie 7.2

22. október 2021 2 dokumenty
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Oznam o plánovanom zrušení Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003

21. október 2021 0 dokumentov
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.

Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci

6. október 2021
Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR doslova pochová rozvoj vidieka.

Harmonogram výziev PRV 2021 verzia III.I

19. september 2021 1 dokument
Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina (7.2) - Verzia III.I

MAS: Na vidieku nezáleží! Podpora klesla na kritickú hranicu

28. júl 2021
Navýšenie spolufinancovania podpory pre rozvoj vidieka o 285 miliónov eur, ktoré 21. júla spoločne ohlásili Ministerstvo financií SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR považuje Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR za nedostatočné a označuje ho ako výsmech slovenského vidieka.

ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu

28. júl 2021
Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. V liste upozorňuje na mimoriadne vážne problémy s končiacim eurofondovým obdobím a rovnako aj s nábehom na nové programové obdobie Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Výzva vláde SR - CLLD 2021

11. jún 2021
Podporte výzvu adresovanú Vláde SR, ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvu regionálneho rozvoja SR v záujme podpory programu LEADER v nasledujúcom Programovom období 2021 – 2027. 

Verejná konzultácia

28. máj 2021
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 2

21. máj 2021 4 dokumenty
Výzva MAS 037/4.2/2 bola aktualizovaná:

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 1

28. apríl 2021 1 dokument
! ZMENA dátumu uzavretia výzvy: 21.5.2021 !

Podanie ŽoNFP osobne

6. apríl 2021
Prosíme žiadateľov, ktorí chcú priniesť ŽoNFP osobne, aby tak urobili po telefonickom dohovore na čísle 0948 930 728. MSÚ Rajec je vzhľadom na pandemickú situáciu dočasne uzavretý.

Výzva IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné sociálne služby (výzva uzavretá!!!)

31. marec 2021 2 dokumenty
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá.

Výzva MAS 037/4.2/2

15. marec 2021 2 dokumenty
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

8. marec 2021 4 dokumenty
Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-003 B1

9. február 2021 3 dokumenty
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.

Aktuálne info z IPC ŽSK - pozvánka na webinár

2. február 2021
Žilinský samosprávny kraj, Správca Fondu malých projektov, organizuje webinár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 7/FMP/11b na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci projektu „Fond malých projektov“ INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, ktorý sa bude konať online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 09. 02. 2021 (utorok) od 9:00 hod.

ZMOS bol upozornený Bruselom na problémy s eurofondami

2. február 2021
Viac v článku TU.

Harmonogram výziev PRV 2021 verzia III

31. január 2021 1 dokument
Harmonogram výziev PRV 2021 verzia III - op. 4.2

Vzdelávaco-informačný online seminár "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"

4. december 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačný online seminár Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny Živočíšna výroba Pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Žilinskom kraji - fyzické alebo právnické osoby, predovšetkým malé a mikro poľnohospodárske podniky. Online seminár sa uskutoční 15. decembra 2020, v čase od 9:15 h.

Miestne akčné skupiny na Slovensku živoria, štát nechápe ich prínos, hovorí manažérka skupiny

1. december 2020
Vďaka Miestnym akčným skupinám ľudia v regiónoch nie sú iba pasívnymi prijímateľmi európskych dotácií. Vláda ale nechápe ich prínosy, hovorí MIROSLAVA VARGOVÁ z MAS Malohont. MAS môžu v tomto programovom období čerpať peniaze z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa čerpanie na miestne projekty prakticky ešte nezačalo. „Myslím si, že väčšina MAS to ani nestihne vyčerpať,“ dodáva.

Diskusia | Ako dostať eurofondy do územia

1. december 2020
Dávame Vám do pozornosti video:

Pôdohospodárska platobná agentúra sa snaží čo najrýchlejšie hodnotiť žiadosti akčných skupín

27. november 2020
Miestne akčné skupiny informovali, že nemajú vyplatené žiadne dotácie na projekty a Slovensku preto hrozí prepad 200 miliónov eur z eurofondov. Platobná agentúra sa bráni tým, že predkladané projekty sú často chybné, čo predlžuje proces ich kontroly.

Slovensko môže prísť o 200 miliónov určených pre Miestne akčné skupiny

26. november 2020
Ani tesne pred koncom programového obdobia nedostali Miestne akčné skupiny na svoje projekty ani euro. Rozvoj územia financovaný z eurodotácií sa podľa nich neuskutočňuje. Hovoria o frustrácii a katastrofe, ktorá môže skončiť finančným kolapsom viacerých akčných skupín.

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

25. november 2020 0 dokumentov
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetkuPodopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikovOblasť: 

Harmonogram výziev IROP na rok 2021

30. október 2020 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP na rok 2021.

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 !aktualizácia dokumentov!

13. október 2020 2 dokumenty
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Výzva MAS 037/4.2/1 - AKTUALIZÁCIA

29. september 2020 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

Výzva MAS-037/4.2/1 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

9. september 2020 1 dokument
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

Výzva č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.2

4. september 2020 0 dokumentov
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

3. september 2020 0 dokumentov
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Žilinská župa: CYKLOTRASY, ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA, informujte nás o svojich projektoch

2. september 2020
Viac zelene, zdravšie ovzdušie, nemotorová doprava či revitalizácia verejných priestorov. To sú oblasti, na ktoré je možné získať finančné prostriedky z eurofondov (zo zdrojov REACT EÚ). Keďže sa nachádzame v záverečnej fáze programovacieho obdobia 2014 – 2020, dovoľujeme si Vás požiadať o identifikáciu tých projektových zámerov, ktoré sú vo finálnom stupni pripravenosti s možnosťou predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok do konca roka 2020.

Harmonogram výziev PRV 2020 veria II.I

2. september 2020 1 dokument

Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

26. august 2020
Oznámenie o zverejnení výzvy č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2020 Dátum uzavretia výzvy: 22. 9. 2020Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 7. 9. 2020 do 22. 9. 2020ŽoNFP sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Bližšie informácie o možnostiach elektronického podania formulára ŽoNFP, resp. priamy odkaz bude zverejnený na webovom sídle PPA najneskôr od 07.09.2020.

Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO

19. august 2020
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov  vyhlasuje „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja".

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 A1 Podpora podnikania a inovácií

15. júl 2020 5 dokumentov
Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje  Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie

Nová výzva pre obce na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy

20. máj 2020
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

62. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

13. máj 2020 0 dokumentov
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Harmonogram výziev IROP na rok 2020

20. apríl 2020 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP 2020

Výzva MAS 037/7.2/3 - AKTUALIZÁCIA

11. marec 2020 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.2 pre obce.

Harmonogram výziev PRV na rok 2020

29. január 2020 1 dokument
Harmonogram 2020

Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020

27. január 2020 0 dokumentov
Program podpora miestnej a regionálnej kultúry, ktorý zverejnilo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému, je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov na účel zakúpenia alebo výroby (resp. úpravy originálnych) tradičných odevov a scénických kostýmov, výroba a nákup hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov.

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA

13. december 2019 2 dokumenty
Upozorňujeme na ZMENU výzvy MAS 037/7.5/1.

Výzva MAS-037/7.2/3

11. december 2019 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.2 pre obce.

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-037/4.1/2

30. október 2019 2 dokumenty
Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_037/4.1/2 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Výzva MAS-037/7.5/1

30. september 2019 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.5 pre obce

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-037/7.2/2

28. august 2019 2 dokumenty
Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_037/7.2/2 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Výzva MAS-037/4.1/2

19. júl 2019 4 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárov

Vzdelávaco-informačné stretnutie pre podopatrenie 8.6

16. júl 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačnú stretnutie "Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh"

Oznámenie PPA o zverejnení výzvy č. 40/PRV/2019 pre podopatrenie 8.6

9. júl 2019 0 dokumentov
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.6 Výzvu č. 40/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesovPodopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trhUzavretá výzva, platná do 13.9.2019 Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 19.8.2019 - 13.9.2019viac informácií

Výzva č. 3/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.5

12. jún 2019 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzva č. 2/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.1

12. jún 2019 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Výzva č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.2

12. jún 2019 1 dokument
MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v spolupráci so Združením "Región Beskydy"

6. jún 2019 0 dokumentov
Dňa 04.06.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje: 

Výzva MAS-037/7.2/2

3. jún 2019 2 dokumenty
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.2 pre obce

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

30. máj 2019 0 dokumentov
Dňa 2.5.2019 bola zverejnená výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja, spolupráce aktérov regionálneho rozvoja na regionálnej ale aj nadnárodnej úrovni, rozvoja ľudských zdrojov (zvyšovanie vzdelanostnej úrovne), rozvoj cestovného ruchu, kultúry a pod. . Nie je k dispozícii veľký obnos finančných prostriedkov, no kvalitné projekty určite budú mať šancu.

Výzva č. 4 Žilinský samosprávny kraj

13. máj 2019 0 dokumentov
Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 27.3.2019 4. vývu na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci participatívneho rozpočtu. Výzva je zameraná na nasledovné oblasti:

Prieskum financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva

24. apríl 2019
Pomôžte nám zlepšiť financovanie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte krátky dotazník a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.

Harmonogram výziev PRV na rok 2019

10. apríl 2019 1 dokument

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

21. marec 2019 0 dokumentov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Dátum uzavretia: 13.6.2019.

Mimoriadna výzva č. 1/2019

15. marec 2019 0 dokumentov
Fond na podporu umenia zverejnil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 zameranú na podporu tradičnej kultúry. Termín uzatvorenia výzvy je 25.3.2019.

Granty a dotácie z VÚC

30. január 2019 0 dokumentov
Žilinský samosprávny kraj zverejnil výzvy, o ktoré sa môžete uchádzať v termíne do 31.03.2019 v rámci  podprogramu "Verejný priestor a verejná infraštruktúra" , "Aktívny človek = aktívna spoločnosť"  a "Kultúra". 

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

21. január 2019 0 dokumentov
Dávame do pozornosti Výzvu na odborných hodnotiteľov projektov IROP.

Granty EPH a Nórska

16. november 2018 0 dokumentov
Aktuálne výzvy si môžete pozrieť TU

Podpora pracovných miest

16. november 2018 0 dokumentov
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily 

Vyhľadávač grantov

11. november 2018 0 dokumentov
Vyhľadávač grantov ITMS

Kalendár

Aktuality

3.6.2024

Zatvorená kancelária

Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.6. - 7.6.2024 bude kancelária z dôvodu služobnej cesty do ČR (Leaderfest ČR) zatvorená. 

Deň remesiel a folklóru Rajeckej doliny 3.6.2024

Deň remesiel a folklóru Rajeckej doliny

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili Dňa remesiel a folklóru Rajeckej doliny v piatok, 31.5.2024 v Rajeckých Tepliciach.

Denný letný tábor OZ Kultúra 31.5.2024

Denný letný tábor OZ Kultúra

Občianske združenie Kultúra v Rajeckých Tepliciach organizje pre deti od 6 do 13 rokov denný letný tábor.

17.5.2024

Výzva MAS 037/4.2/4 - opatrenie 4.2

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 

17.5.2024

Výzva MAS037/4.1/4 pre poľnohospodárske podniky - opatrenie 4.1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárske podniky

Kurz pletieme košík z vŕbového prútia 17.5.2024

Kurz pletieme košík z vŕbového prútia

OZ Kultúra Rajecké Teplice Vás srdečne pozýva na kurz, kde si môžete vyskúšať upliesť vlastný košík z vŕbového prútia.

22.3.2024

Výzva MAS 037/7.4/2 pre obce - opatrenie 7.4

Kód výzvy: MAS_037/7.4/2

22.3.2024

Výzva MAS037/7.5/3

Kód výzvy: MAS_037/7.5/3

19.2.2024

Harmonogram výziev na rok 2024 - 7.4, 7.5

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2024, opatrenie 7.4 a 7.5.