clld / Leader

Výzva IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné sociálne služby (výzva uzavretá!!!)

31. marec 2021 Výzvy 2 dokumenty

MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD- X347-512-002.

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:         C1 Komunitné sociálne služby

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 200 000,- EUR.

Dátum vyhlásenia: 31. 3. 2021

Dátum uzavretia:   MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masrajeckadolina.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

11.06.2021

06.09.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca.

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.

Príspevok na projekt sa vypláca systémom refundácie.

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

MAS Rajecká dolina oznamuje, že na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola:  163.226,70 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  0 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov:  36.773,30 €

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola: 10.3. 2022

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Zoznam dokumetnov

Zmluva - vzor
Vyzva_na_ZoPr_c_IROP-CLLD-X347-512-002 upr