clld / Leader

Výzva MAS 037/7.2/4 pre obce - opatrenie 7.2

22. október 2021 Výzvy 2 dokumenty

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Kód výzvy: MAS_037/7.2/4

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Celková alokácia na výzvu je 88 374,71 Eur

Prijímanie ŽoNFP je možné od 25.10.2021 do 18.1.2022

Oprávnené aktivity: 

Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)

Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk)parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku)cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších)autobusové prístrešky (autobusové zastávky), vrátane mobiliáru /lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov). 

Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.

Za verejné priestranstvo možno považovať pre účely vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce každý priestor, ktorý splňuje súčasne tri nasledujúce podmienky:

-        je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky)

-        slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel)

-        je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce (najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP)

-        Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, je možné považovať aj cintorín, a to len v prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo.

-        Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).

-   Oprávneným výdavkom v rámci aktivity 3 je aj mobiliár/drobný architektonický prvok napr. lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.), smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan a/alebo prístrešky na bicykle, bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu

 

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS 037/7.2/4 pre obce - opatrenie 7.2
Prílohy 7.2.4