clld / Leader

Výzva MAS 037/4.2/2

15. marec 2021 Výzvy 2 dokumenty

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Kód výzvy: MAS_037/4.2/2

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 309042001 - 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 100 000,00 € 

Dátum vyhlásenia: 12.3.2021

Dátum uzavretia:  10.5.2021

Intenzita pomoci:

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

1. výstup v rámci prílohy I. Zmluvy o ES

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: pre mikro, malý a stredný podnik: 50% v prípade menej rozvinutých regiónov

2. výstup mimo prílohy I. Zmluvy o ES

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 55% 

 

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS - CLLD - MAS_037_42_2
Prílohy 4.2