clld / Leader

Výzva MAS 037/4.2/3 - opatrenie 4.2

30. jún 2023 Výzvy 2 dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 

Miestna akčná skupina Rajecká dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 4.2 "Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)"  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Výška prostriedkov na výzvu: 26.411,25 €

Dátum vyhlásenia: 30.6.2023

Dátum uzavretia: 31.7.2023

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS - CLLD - MAS_0374.23
Prilohy MAS_034_7_2_3