clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

8. marec 2021 Výzvy 4 dokumenty

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum vydania aktualizácie: 08.03.2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 09.03.2021

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

MAS Rajecká dolina oznamuje, že na základe ukončenia 15. hodnotiaceho kola a uzavretia zmluvy s úspešným žiadateľom Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 15. hodnotiaceho kola:  10.214,06 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  55.411,93 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov:  144.374,01 €

Dátum ukončenia 16. hodnotiaceho kola: 7.3. 2022

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina
z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií v rámci aktivity 

A1 Podpora podnikania a inovácií

Dĺžka trvania výzvy od 15.7.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

  1. kolo – 04.09.2020 (nebol prijatý žiadny projekt)
  2. kolo – 05.10.2020 (zostatok alokácie po 1. kole je 210.000,- EUR)
  3. ďalšie kolá – ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 5. dňu príslušného mesiaca
  • 6.12.2021 (zostatok alokácie po 13. kole je 154 588,07 ,- EUR)

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro a malé podniky.

Intenzita pomoci:  55 % (výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45 %)

Výška príspevku: 

  • Minimálna výška príspevku: 10.000 EUR
  • Maximálna výška príspevku: 100.000 EUR

Termín vyhlásenia výzvy: 15.7.2020

Objem základnej alokácie: 210 000 EUR

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania:

https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej-prirucke-k-procesu-vo/16884/

 MAS informuje žiadateľov o oprave zrejmej chyby v Prílohe č. 4 Výzvy „Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie Žiadostí o príspevok, v bodovacom kritériu č.8.  

 

Zoznam dokumetnov

Informácia o aktualizácii výzvy
Vzor zmluvy o príspevok
Vyzva_A1_so_sledovanim_zmien UPR
Vyzva_A1_bez sledovania zmien UPR (2)