clld / Leader

Výzva MAS 037/7.2/7 pre obce - opatrenie 7.2

13. december 2023 Výzvy 2 dokumenty

Kód výzvy: MAS_037/7.2/7

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Celková alokácia na výzvu je 237.472,69 Eur

Typ výzvy: uzavretá

Prijímanie ŽoNFP je možné od 15.12.2023  do 14.2.2024

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS - CLLD - MAS_0377.27
Prílohy 7.2.7