clld / Leader

Aktualizácia č. 2 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

6. september 2022 Výzvy 3 dokumenty

Účinnosť aktualizácie: od nasledujúceho hodnotiaceho kola tj. od 13.09.2022.

Disponibilná alokácia:   100.635,03  Eur 

V rámci predmetnej aktualizácie išlo najmä o tieto najzásadnejšie zmeny:

 • je možné začať realizáciu aktivít už od momentu predloženia ŽoPr na MAS, t.j. žiadateľ nemusí s realizáciou projektu čakať až do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku a môže začať realizovať projekt už po predložení žiadosti o príspevok na MAS.
 • odstránené boli nasledovné podmienky:  
  • Podmienka overenia podniku v ťažkostiach,
  • Podmienka odsúdenia za niektorý z vybraných trestných činov sa v prípade, ak sú žiadateľom výlučne obce, neuplatňuje;
  • Podmienka mať vyhlásené Verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu;
  • Podmienka súladu s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000;
  • Podmienka súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Zrušená príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 • Zrušená príloha č. 11 Formulára ŽoPr – Doklady preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000
 • Zrušená príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Doklady preukazujúce plnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam dokumetnov

Vyzva_IROP-CLLD-X347-512-004_Rajec-B2_Akt2
Prilohy Vyzva_IROP-CLLD-X347-512-004_Rajec-B2_Akt2
aktualizácia č. 3 5.1.2 B2