clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 A1 Podpora podnikania a inovácií

15. júl 2020 Výzvy 5 dokumentov

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina
z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií v rámci aktivity 

A1 Podpora podnikania a inovácií

Dĺžka trvania výzvy od 15.7.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

  1. kolo – 04.09.2020 (nebol prijatý žiadny projekt)
  2. kolo – 05.10.2020 (zostatok alokácie po 1. kole je 210.000,- EUR)
  3. ďalšie kolá – ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 5. dňu príslušného mesiaca
  •  5.12.2020 (zostatok alokácie po 2. kole je 210.000,- EUR)
  •  5.2.2021 (zostatok alokácie po 3. kole je 210.000,- EUR)

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro a malé podniky.

Intenzita pomoci:  55 % (výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45 %)

Výška príspevku: 

  • Minimálna výška príspevku: 10.000 EUR
  • Maximálna výška príspevku: 100.000 EUR

Termín vyhlásenia výzvy: 15.7.2020

Objem základnej alokácie: 210 000 EUR

 

Zoznam dokumetnov

Vyzva IROP-CLLD-X347-511-001
Pril_1 Formular_ZoPr
Pril_2 Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
Pril_3 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Pril_4_Kriteria pre vyber projektov