clld / Leader

Výzva č. 4/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.2

13. september 2023 Výzvy 1 dokument

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 13.10.2023

Výber sa uskutoční do: 18.10.2023

Zoznam dokumetnov

Výzva č. 4/2023