clld / Leader

Výzva MAS037/4.1/4 pre poľnohospodárske podniky - opatrenie 4.1

17. máj 2024 Výzvy 2 dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárske podniky

Miestna akčná skupina Rajecká dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia  4.1. "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)" na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Výška prostiedkov na výzvu: 51.523,97 €

Dátum vyhlásenia: 21.5.2024

Dátum uzavretia: 18.6.2024

 

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS - CLLD - MAS_0374.14
Prílohy 041.4