clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-512-003 B1

9. február 2021 Výzvy 3 dokumenty

MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.

 Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-003.

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 100 000,- EUR.

Dátum vyhlásenia: 10. 2. 2021

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 10.04.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 :10.06.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca. Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.

Príspevok na projekt sa vypláca systémom refundácie.

Zoznam dokumetnov

IROP-CLLD-X347-512-003 PRILOHY
Vyzva_IROP-CLLD-X347-512-003_B1-Rajecka
vzor_zmluvy_o_prispevok