clld / Leader

O nás

      

Základné údaje o území:

   štatistické údaje k 1.1.2018

Počet obyvateľov

   34 563

Rozloha

   340,65 km2

Hustota obyvateľstva

   101,46 obyv./km2

Počet obcí

    24

 
 
 
 

 

Miestna akčná skupina všeobecne 

Miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) je nezávislým spoločenstvom občanov, neziskových organizácií, súkromnej podnikateľskej sféry a verejnej správy (obcí, združení obcí a inštitúcií verejnej moci), ktoré spolupracuje na rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a získania finančnej podpory z EU a z národných programov pre svoj región, metódou LEADER (skratka z francúzskeho výrazu Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale – spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).  Základným cieľom MAS je zlepšovanie kvality života a životného prostredia vo vidieckych oblastiach.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS Rajecká dolina“) získala Štatút Miestnej akčnej skupiny v novembri 2017  Rozhodnutím  Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 192ZA210005.  Získaniu štatútu predchádzal proces formovania občianskeho združenia a tvorba stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pod názvom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ (ďalej len „stratégia CLLD“).  Od 1.1.2018 začala MAS Rajecká dolina realizovať stratégiu CLLD v rámci programového obdobia 2014 – 2020, kde prvým krokom bolo zriadenie kancelárie a zabezpečenie jej chodu. V rámci implementácie stratégie CLLD prostredníctvom vyhlásených výziev zo strany MAS, môžu získať podporu na realizáciu svojich projektových zámerov obce, podnikateľské subjekty, poľnohospodári, mimovládne organizácie pôsobiace v území MAS Rajecká dolina. Občianske združenie MAS Rajecká dolina bude v rámci implementácie stratégie organizovať množstvo propagačných a informačných podujatí pre členov MAS a aktérov z územia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je podpora rozvoja územia MAS Rajecká dolina.

MAS Rajecká dolina je občianske združenie založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré má vo svojej členskej základni zastúpenie verejného, podnikateľského a občianskeho sektora.  Zoznam členov nájdete tu.

 

Územie obcí  MAS Rajecká dolina sa z geografického hľadiska nachádza vo Fatransko - Tatranskej oblasti. Leží v severnej časti Rajeckej kotliny, ktorá je súčasťou Žilinskej kotliny. Všetky členské obce patria podľa administratívno – správneho členenia do Žilinského samosprávneho kraja a nachádzajú sa v okrese Žilina.  Je tvorené nížinnými celkami a podcelkami Žilinskej kotliny, Rajeckej kotliny, Čičmianskej kotliny, Domanižskej kotliny a vyvýšenými celkami a podcelkami Malá Fatra – jej Lúčanská časť, Strážovské a Súľovské vrchy.

Región, ktorý zastrešuje MAS Rajecká dolina je zhodný s katastrami obcí Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Veľká Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Višňové, Zbyňov.

MAS Rajecká dolina má záujem spoločnými aktivitami popri rieke Rajčianke, ktorá dolinu spája, spojiť aktivistov, združenia, záujmové skupiny, tak aby prepojili a zmenili nielen svoje okolie, ale zveľadili kultúrne a prírodné dedičstvo celého územia Rajeckej doliny.

Členstvo v iných organizáciách: 

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Národná sieť miestnych akčných skupín SR