clld / Leader

Verejná konzultácia

28. máj 2021

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie

16.3 - (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

 Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014

- 2020, ktorý je výsledkom spolupráce ministerstva aj s neštátnymi partnermi. MPRV SR chce týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach pripravovanej výzvy a zároveň dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojich odôvodnených stanovísk k základným parametrom pripravovanej výzvy.

 Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na kosikova@arvi.sk, v termíne do piatka 4. júna 2021, do 12:00 hod.