clld / Leader

Žilinská župa: CYKLOTRASY, ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA, informujte nás o svojich projektoch

2. september 2020

Viac zelene, zdravšie ovzdušie, nemotorová doprava či revitalizácia verejných priestorov. To sú oblasti, na ktoré je možné získať finančné prostriedky z eurofondov (zo zdrojov REACT EÚ). Keďže sa nachádzame v záverečnej fáze programovacieho obdobia 2014 – 2020, dovoľujeme si Vás požiadať o identifikáciu tých projektových zámerov, ktoré sú vo finálnom stupni pripravenosti s možnosťou predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok do konca roka 2020.

V prípade, že projekty nespĺňajú podmienku finálneho stupňa pripravenosti nebudú predmetom podpory.

V oblasti nemotorovej dopravy je jedným z navrhovaných riešení rozšírenie podpory aj na cykloturistické trasy.

Pre oblasť zelenej infraštruktúry je jedným z navrhovaných riešení rozšírenie podpory aj na areály s riadeným spôsobom prístupu ako aj budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na celom území ŽSK.

Informácie o projektoch prosím zašlite  v termíne do 04.09.2020 na adresu monika.romanova@zilinskazupa.sk alebo katarina.dolnikova@zilinskazupa.sk