clld / Leader

Výzva MAS 037/4.2/1 - AKTUALIZÁCIA

29. september 2020 Výzvy 2 dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 4.2. "Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov" na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy:              uzatvorená

Dátum vyhlásenia:   09.09.2020

Dátum uzavretia:     30.10.2020

Zoznam dokumetnov

Výzva 037_4.2_1 aktualizácia
Prílohy 4.2 aktualizácia