clld / Leader

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-037/7.2/2

28. august 2019 Výzvy 2 dokumenty

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_037/7.2/2 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_037/7.2/2.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Rajecká dolina v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS.  Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Aktualizáciou č. 1 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 3.6.2019

Dátum uzavretia: 4.10.2019

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS_037/7.2/2 aktualizovaná
Prílohy