clld / Leader

Aktualizácia č. 3 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

7. december 2022 Výzvy 1 dokument

Predmetom aktualizácie č. 3  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 3 dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na sumu 235.312,46 €.

Účinnosť aktualizácie: 7.12.2022

 

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

MAS Rajecká dolina oznamuje, že na základe ukončenia 19. hodnotiaceho kola ku dňu 11.9.2023 a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Špecifického cieľa 5.1.2, aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzvy MAS č. IROP-CLLD-X347-512-004 je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 19. hodnotiaceho kola:  0 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  235.312,46 € 

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov:   0 €

 

Zoznam dokumetnov

aktualizacia 3 B2