clld / Leader

Výzva č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.2

12. jún 2019 Výzvy 1 dokument

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.7.2019

Výber sa uskutoční do: 5.8.2019

Zoznam dokumetnov

Výzva č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.2