clld / Leader

Opatrenia stratégie CLLD

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ je tvorená v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, kde na základe analýzy územia boli miestnymi aktérmi stanovené ciele rozvoja regiónu a oblasti podpory na zabezpečenie udržateľného rastu regiónu. Snahou je, aby Rajecká dolina bola atraktívnym a prosperujúcim regiónom, založeným na udržateľnom rozvoji poľnohospodárstva a cestovného ruchu, ktorý čerpá z previazaného systému propagácie poľnohospodárskych a turistických produktov, kvalitných verejných a súkromných služiebmoderného vzhľadu obcí a miest s bohatým potenciálom kultúrneho a prírodného dedičstva, kultúrneho ľudového dedičstva. Návštevníkom ponúkala lákavé prepojenie ľudových tradícií a služieb cestovného ruchu, miestnym obyvateľom kvalitné zázemie pre život, vzdelanie a pracovné uplatnenie.

Stratégiu CLLD MAS Rajecká dolina pripravila ako multifondovú, teda financovanú z viacerých fondov, konkrétne z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

 Účel Stratégie CLLD  MAS Rajecká dolina je:

- zladiť predstavy aktérov z územia MAS o budúcom rozvoji územia a stanoviť najvhodnejšie a najpotrebnejšie rozvojové aktivity, skoordinovať rozvojové činnosti jednotlivých aktérov a podporiť ich pri príprave a realizácii rozvojových projektov, ako i  zaistiť financovanie rozvojových projektov z operačných programov s vyhradenými prostriedkami pre MAS.

Zameranie stratégie podľa sektorov

Názov opatrenia stratégie CLLD

Rozpočet na opatrenie

Oprávnený prijímateľ 

Opatrenie 4.1 Podpora poľnohospodárov

160 000,00

neverejný sektor

Opatrenie 4.2 Podpora výroby a spracovania miestnych poľnohospodárskych produktov

100 000,00

neverejný sektor

Opatrenie 5.1.1 Podpora podnikania v mikro a malých miestnych podnikoch

210 000,00

neverejný sektor

Opatrenie  7.2 Podpora pri skvalitňovaní miestnej infraštruktúry

163 632,12

verejný sektor

Opatrenie 5.1.2 Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry

100 000,00

verejný sektor

Opatrenie 7.5 Podpora budovania turistickej infraštruktúry 200 000,00

verejný sektor

Opatrenie 5.1.2 Budovanie komunitných sociálnych centier 200 000,00 neverejný sektor

 Celkový rozpočet podľa sektorov 

1 133 632,12  
Percentuálny pomer zamerania stratégie  40,90% 50,10%