clld / Leader

Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO

19. august 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov  vyhlasuje „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja".

Dátum vyhlásenia výzvy 12. 08. 2020

Termín na podanie žiadostí 02. 09. 2020

Účel poskytnutia dotácie: Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Oprávnené sú aktivity mimovládnych organizácií zamerané na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19:

1) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj sociálnych služieb a prosociálneho správania obyvateľstva a posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality 1 Podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je: a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. 2 života ohrozených komunít (zdravotne znevýhodnení, MRK, seniorov a iných znevýhodnených skupín),

2) predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a zlepšovanie prístupu na trh práce (napr. poradenstvo, komunitné organizovanie, podpora dobrovoľníctva a participácie a pod.),

3) oživenie a rozvoj cestovného ruchu,

4) zvyšovanie kvality života na vidieku, podpora lokálnej produkcie napr. formou predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.,

5) rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podpora technického a technologického vybavenia,

6) podpora kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

viac info na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html?fbclid=IwAR1g76Njud22v9XwwDSy3CITMzcRgjLd40uaKluuIkNqg3cneP_3jFIBTxg