clld / Leader

Aktuality

24.1.2022

Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia. Potrebujeme výrazne zjednodušiť procesy, inak LEADER skončí fiaskom

Národná sieť miestnych akčných skupín na Slovensku zverejnila článok, ktorý poukazuje na byrokraciu pre čerpaní fondov. Celý článok si možete prečítať TU.

11.1.2022

IROP - CLLD-X347-512-002 - aktualizácia č.1

Predmetom aktualizácie č. 1  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 1 dochádza ku skráteniu intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.

1.12.2021

Úprava pracovné času kancelárie

Dňa 2.12.2021, štvrtok, sa vzhľadom na odborné hodnotenie jednorazovo upravuje pracovný čas kancelárie MAS Rajecká dolina a to od 12.30 hod do 21.00 hod.

23.11.2021

Info- deň Horné Považie ( Žilina, Bytča)

Dávame Vám do pozornosti na online  informačné stretnutie Info- deň Horné Považie ( Žilina, Bytča) 25.11.2021 o 15:00. CIEĽOM online stretnutia s názvom Info- deň Horné Považie (Žilina, Bytča) je rozšírenie povedomia o možnostiach financovania mládežníckych aktivít prostredníctvom Erasmus+ a Európskeho Zboru Solidarity. Účastníci sa navzájom spoznajú naprieč regiónom a budú oboznámení s možnosťami bezplatne sa vzdelávať prostredníctvom Akreditovaných vzdelávacích programov IUVENTY.

22.10.2021

Výzva MAS_037_7_2/4 pre obce - opatrenie 7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

21.10.2021

Oznam o plánovanom zrušení Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003

MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.

Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina 6.10.2021

Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina

V dňoch 6.-8. septembra našu dolinu navštívila MAS Horný Liptov. Kancelária našej MAS pripravila návšteve trojdňový program zameraný na prezentáciu zaujímavých  projektov  zrealizovaných z podpory finančných nástrojov EÚ. Prvý deň exkurzie starosta obce Kamenná Poruba a predseda MAS Rajecká dolina vo svojej obci odprezentoval niekoľko zrealizovaných projektov, ako aj projekt s názvom "Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť turistické centrum", ktorý bol realizovaný v rámci výzvy MAS Rajecká dolina na podopatrenie 7.5.

19.9.2021

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina PRV 2021

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina (7.2) - Verzia III.I

21.5.2021

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 2

Výzva MAS 037/4.2/2 bola aktualizovaná:

28.4.2021

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 1

! ZMENA dátumu uzavretia výzvy: 21.5.2021 !