clld / Leader

Aktuality

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.2/6 pre obce - opatrenie 7.2

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

18.4.2023

Harmonogram výziev PRV na rok 2023

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2023

13.3.2023

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.6

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obci, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety

13.3.2023

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.4

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 podpora na investície do vytvárania a zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

7.2.2023

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001, aktualizácia č. 3

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

7.12.2022

Aktualizácia č. 3 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Predmetom aktualizácie č. 3  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 3 dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Udelenie štatútu 8.6.2022

Udelenie štatútu

Miestnej akčnej skupine Rajecká dolina bol dňom 31.5.2022 priznaný štatút "registrovaný sociálny podnik". 

27.5.2022

Výzva MAS 037/7.2/5 pre obce - opatrenie 7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Čivorado 2022 26.4.2022

Čivorado 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v našej doline zúčastnili tohtoročnej akcie "ČIsté VOdy RAjeckej DOliny", obetovali svoj čas a vyčistili okolie našej rieky od odpadu.

22.4.2022

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídel, aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.