clld / Leader

Aktuality

27.5.2022

Výzva MAS 037/7.2/5 pre obce - opatrenie 7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Čivorado 2022 26.4.2022

Čivorado 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v našej doline zúčastnili tohtoročnej akcie "ČIsté VOdy RAjeckej DOliny", obetovali svoj čas a vyčistili okolie našej rieky od odpadu.

22.4.2022

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídel, aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

29.3.2022

Úprava pracovného času kancelárie 29.3.2022

Kancelária MAS Rajecká dolina oznamuje, že 29.3.2022 sa predlžuje pracovný čas kancelárie MAS Rajecká dolina do 19,00 hod.

Graf čerpania Leader v EU 2.3.2022

Graf čerpania Leader v EU

V grafe nájdete prehľadne uvedené percentuálne čerpanie Leader v jednotlivých krajinách EU.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 8.2.2022

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

2.2.2022

Harmonogram výziev PRV 2022

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina (7.2) - Verzia 4

31.1.2022

Harmonogram výziev IROP 2022

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP (obdobie január 2022 až december 2022)

24.1.2022

Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia. Potrebujeme výrazne zjednodušiť procesy, inak LEADER skončí fiaskom

Národná sieť miestnych akčných skupín na Slovensku zverejnila článok, ktorý poukazuje na byrokraciu pre čerpaní fondov. Celý článok si možete prečítať TU.

11.1.2022

IROP - CLLD-X347-512-002 - aktualizácia č.1

Predmetom aktualizácie č. 1  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 1 dochádza ku skráteniu intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.