clld / Leader

Aktuality

23.11.2021

Info- deň Horné Považie ( Žilina, Bytča)

Dávame Vám do pozornosti na online  informačné stretnutie Info- deň Horné Považie ( Žilina, Bytča) 25.11.2021 o 15:00. CIEĽOM online stretnutia s názvom Info- deň Horné Považie (Žilina, Bytča) je rozšírenie povedomia o možnostiach financovania mládežníckych aktivít prostredníctvom Erasmus+ a Európskeho Zboru Solidarity. Účastníci sa navzájom spoznajú naprieč regiónom a budú oboznámení s možnosťami bezplatne sa vzdelávať prostredníctvom Akreditovaných vzdelávacích programov IUVENTY.

22.10.2021

Výzva MAS_037_7_2/4 pre obce - opatrenie 7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

21.10.2021

Oznam o plánovanom zrušení Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003

MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.

Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina 6.10.2021

Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina

V dňoch 6.-8. septembra našu dolinu navštívila MAS Horný Liptov. Kancelária našej MAS pripravila návšteve trojdňový program zameraný na prezentáciu zaujímavých  projektov  zrealizovaných z podpory finančných nástrojov EÚ. Prvý deň exkurzie starosta obce Kamenná Poruba a predseda MAS Rajecká dolina vo svojej obci odprezentoval niekoľko zrealizovaných projektov, ako aj projekt s názvom "Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť turistické centrum", ktorý bol realizovaný v rámci výzvy MAS Rajecká dolina na podopatrenie 7.5.

19.9.2021

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina PRV 2021

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina (7.2) - Verzia III.I

21.5.2021

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 2

Výzva MAS 037/4.2/2 bola aktualizovaná:

28.4.2021

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 1

! ZMENA dátumu uzavretia výzvy: 21.5.2021 !

31.3.2021

Výzva IROP-CLLD- X347-512-002

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD- X347-512-002.

15.3.2021

Výzva MAS 037/4.2/2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

8.3.2021

Výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

RO pre IROP v zmysle kapitoly 7.4.1, bod 3 Implementačného modelu CLLD v IROP schvaľuje aktualizáciu č. 2 Výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 k aktivite A1 vyhlasovanú MAS Rajecká dolina.