clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001, aktualizácia č. 3

7. február 2023 Výzvy 3 dokumenty

Oznámenie žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-X347-511-001:

Kancelária MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že ku dňu 29.12.2023 plánuje uzavrieť výzvu č. IROP-CLLD-X347-511-001 na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum vydania aktualizácie: 7.2.2023
Dátum účinnosti aktualizácie: 7.3.2023

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

MAS Rajecká dolina oznamuje, že na základe ukončenia 34. hodnotiaceho kola ku dňu 5.9.2023 a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Špecifického cieľa 5.1.1, aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií  Výzvy MAS č. IROP-CLLD-X347-511-001 je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 34. hodnotiaceho kola:  13.756,47  €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  196.406,55 € 

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov:   0 €

 

Dátum ukončenia 35. hodnotiaceho kola: 5.10.2023

 

Zoznam dokumetnov

Informacia o aktualizacii vyzvy 3
Vyzva c_IROP_CLLD_X347_511_001 Aktualizacia 3_ so sledovanim zmien
Vyzva c_IROP_CLLD_X347_511_001_aktualizacia 3_BSZ