clld / Leader

Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020

27. január 2020 Výzvy 0 dokumentov

Program podpora miestnej a regionálnej kultúry, ktorý zverejnilo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému, je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov na účel zakúpenia alebo výroby (resp. úpravy originálnych) tradičných odevov a scénických kostýmov, výroba a nákup hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:

a)      fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,

b)      vyšší územný celok alebo obec,

c)      rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

d)     občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Podporované budú aktivity v rámci nasledujúcich podprogramov:

  • podprogram 5.1 Podpora aktivít v oblasti prezentácie tradičnej kultúry,
  • podprogram 5.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie,
  • podprogram 5.3 Mapovanie kultúrno-historického potenciálu obcí a regiónov,
  • podprogram 5.4 Podpora prvkov zapísaných v národných alebo medzinárodných zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva
  • podprogram 5.5 Postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 5. februára 2020 (vrátane)

 

Viac informácií nájdete TU.