clld / Leader

Výzva MAS-037/4.1/2

19. júl 2019 Výzvy 4 dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárov

Miestna akčná skupina Rajecká dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 4.1 " Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.7.2019

Dátum uzavretia: 31.10.2019

 

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS_037/4.1/2
Usmernenie PPA 8/2017 akt. č. 2
Prílohy výzvy 4.1
Prílohy k usmerneniu PPA 8/2017 akt. č. 2