clld / Leader

Výzva č. 4 Žilinský samosprávny kraj

13. máj 2019 Výzvy 0 dokumentov

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 27.3.2019 4. vývu na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci participatívneho rozpočtu. Výzva je zameraná na nasledovné oblasti:

  • obnova, revitalizácia, ošetrovanie alebo výsadba alejí, sadov, remízok, brehových porastov, vetrolamov, skupín stromov, významných stromov (dominánt) mimo zastavaného územia obce
  • obnova prírodných prameňov, studienok, mokradí spolu s úpravou ich okolia mimo zastavaného územia obce
  • osadenie a rekonštrukcia drobných objektov v krajne – odpočívadlá, lavičky, lávky a mostíky, móla, pergoly, hraničné kamene, mimo zastavaného územia obce
  • obnova a rekonštrukcia sakrálnych objektov v krajine (zvoničky, kaplnky, kríže, sochy, krížové cesty a pod.) mimo zastavaného územia obce
  • jednoduché vodozádržné a protierózne opatrenia mimo zastavaného územia obce (napr. prehrádzky, odrážky, kalové jamy a pod.)
  • zlepšovanie povedomia o krajine, jej ochrane a obnove prostredníctvom zážitkových demonštračných a popularizačných aktivít

Výška dotácie je 3 100,00 euro a uzávierka prijímania projektov je do 13.5.2019.

Výzva je zverejnená na webovej stránke ŽSK:  http://www.zilinskazupa.sk/granty/vyzva-c-4-2019-participativny-rozpocet.html