clld / Leader

LEADER / CLLD

LEADER

Metóda LEADER je inovatívny prístup rozvoja vidieka, kde základnou myšlienkou je využitie lokálneho potenciálu územia na základe princípu „zdola – nahor“. Všetky námety a projekty by mali vychádzať z podnetov miestnych vidieckych subjektov a občanov, teda zdola, nie direktívne riadené krajskou, štátnou, alebo európskou politickou mocou zhora. Čím viac subjektov je v regióne zapojených, tým lepšie pre šírku nápadov a tiež pre transparentnosť pôsobenia MAS. Spolupráca miestnych aktérov vyúsťuje v prvom kroku do tvorby stratégie rozvoja územia (ďalej len „Stratégia CLLD“), kde sú stanovené ciele rozvoja regiónu a oblasti podpory. Na základe schválenej Stratégie CLLD dochádza na miestnej úrovni k vyhodnoteniu projektov na základe vopred stanovených kritérií.

LEADER má viac ako 20-ročnú históriu. Ako jedna zo štyroch iniciatív EÚ bol spustený v roku 1991 (LEADER I) a pokračoval LEADER II (1994 - 1999) a LEADER + (2000 - 2006). Od roku 2007 prestáva fungovať ako komunitárny program Európskej únie a stáva sa už povinnou súčasťou Programu rozvoja vidieka ako Os 4. V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre podporu miestneho rozvoja. V rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) je podporovaný prostredníctvom samostatného opatrenia   č. 19 LEADER a v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020(ďalej len „IROP“) budú aktivity pre miestny rozvoj vedený komunitou založené na princípe doteraz  známom ako LEADER poskytované v prioritnej osi 5 CLLD.

 

CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom stratégií miestneho rozvoja, stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadnú spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom stratégie CLLD je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 - 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom PRV SR 2014 - 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom IROP 2014 – 2020.