clld / Leader

Výzva MAS037/7.5/3 pre obce - opatrenie 7.5

22. marec 2024 Výzvy 2 dokumenty

Kód výzvy: MAS_037/7.5/3

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Celková alokácia na výzvu je 12.000,- Eur

Typ výzvy: uzavretá

Prijímanie ŽoNFP je možné od 22.3.2024 do 25.4.2024

Zoznam dokumetnov

Výzva 037_7.5_3
Prilohy vyzvy 7.5.3