clld / Leader

Aktuality

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.5/2 pre obce - opatrenie 7.5

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.4/1 pre obce - opatrenie 7.4

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.2/6 pre obce - opatrenie 7.2

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

18.4.2023

Harmonogram výziev PRV na rok 2023

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2023

13.3.2023

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.6

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obci, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety

13.3.2023

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.4

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 podpora na investície do vytvárania a zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

7.2.2023

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001, aktualizácia č. 3

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

7.12.2022

Aktualizácia č. 3 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Predmetom aktualizácie č. 3  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 3 dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Udelenie štatútu 8.6.2022

Udelenie štatútu

Miestnej akčnej skupine Rajecká dolina bol dňom 31.5.2022 priznaný štatút "registrovaný sociálny podnik". 

< predchádzajúce