clld / Leader

Aktuality

7.12.2022

Aktualizácia č. 3 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Predmetom aktualizácie č. 3  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 3 dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Udelenie štatútu 8.6.2022

Udelenie štatútu

Miestnej akčnej skupine Rajecká dolina bol dňom 31.5.2022 priznaný štatút "registrovaný sociálny podnik". 

27.5.2022

Výzva MAS 037/7.2/5 pre obce - opatrenie 7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Čivorado 2022 26.4.2022

Čivorado 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v našej doline zúčastnili tohtoročnej akcie "ČIsté VOdy RAjeckej DOliny", obetovali svoj čas a vyčistili okolie našej rieky od odpadu.

22.4.2022

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídel, aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

29.3.2022

Úprava pracovného času kancelárie 29.3.2022

Kancelária MAS Rajecká dolina oznamuje, že 29.3.2022 sa predlžuje pracovný čas kancelárie MAS Rajecká dolina do 19,00 hod.

Graf čerpania Leader v EU 2.3.2022

Graf čerpania Leader v EU

V grafe nájdete prehľadne uvedené percentuálne čerpanie Leader v jednotlivých krajinách EU.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 8.2.2022

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

2.2.2022

Harmonogram výziev PRV 2022

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina (7.2) - Verzia 4

31.1.2022

Harmonogram výziev IROP 2022

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP (obdobie január 2022 až december 2022)

< predchádzajúce