clld / Leader

Aktualizácia č. 4 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

24. október 2023 Výzvy 2 dokumenty

Oznámenie žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004:

Kancelária MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že ku dňu 29.12.2023 plánuje uzavrieť výzvu č. IROP-CLLD-X347-512-004 na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 

Dátum vydania aktualizácie:              24.10.2023

Dátum účinnosti aktualizácie:            27.10.2023

Predmetom aktualizácie č. 4  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 3 výzvy a prílohy.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
  • Aktualizáciou výzvy sa upravuje najneskorší termín ukončenia realizácie projektu v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 6 „Oprávnenosť aktivít projektu“, a to do 8.12.2023 a tiež formálne zmeny výzvy.
  1. Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o finančný príspevok

Aktualizáciou výzvy sa upravuje najneskorší termín ukončenia realizácie projektu do 8.12.2023 ako aj formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.

Zoznam dokumetnov

akt č.4 B12
Vyzva_IROP-CLLD-X347-512-004_Rajec-B2_Akt4