clld / Leader

Výzvy: - IROP

IROP je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Zameriava sa na modernizáciu a posilňovanie hospodárstva. Na národnej úrovni sú podporované investičné (infraštruktúrne) projekty, ako napr. výstavba ciest a železníc, odstraňovanie ekologických záťaží, budovanie odpadových systémov, podpora inovačného potenciálu podnikateľov, rozvoj a obnova športových areálov, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, výsadba regeneračnej zelene, výstavba či oprava infraštruktúry pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavádzanie služieb elektronickej verejnej správa a pod.. Opatrenia, ktoré príslušná MAS bude v regióne podporovať vychádzajú z prioritnej osi 5 pre miestny rozvoj vedený komunitou a sú stanovené v akčnom pláne Stratégie CLLD každej MAS.
Podpora z IROP, orientovaná na trh práce na miestnej úrovni, sa sústredí na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií, s výnimkou podpory tých investícií v poľnohospodárskej prvovýrobe, investícií v spracovaní vývoji a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov a investícií do lesných technológií, ktoré sú predmetom podpory PRV alebo v prípade podpory subjektov, ktoré majú tržby z poľnohospodárskej, akvakultúrnej alebo lesníckej činnosti presahujúce 30% z ich celkových tržieb.
 
 

V tejto kategórií sa žiadna výzva nenachádza.