clld / Leader

Výzva č. 3/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.2

27. jún 2023

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 17.7.2023

Výber sa uskutoční do: 20.7.2023