clld / Leader

Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna

29. september 2023
Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna
Účelom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie v katastri obce Malá Čierna pri Rajci, kraj Žilinský na parcele č. KN - C 290/1, C-KN 290/2, číslo LV - 1.
Cieľom rekonštrukcie miestnej komunikácie je zabezpečiť kvalitný a bezpečný prístup pre všetkých obyvateľov, ako aj návštevníkov obce.
Komunikácia je v súčastnosti v nevyhovujúcom technickom stave, ktorej povrch je poškodený vplyvom svojej životnosti, ale aj zaťaženia dopravou - lesnou technikou. Dĺžka cesty je 198,49m, šírka cesty je premenlivá, a to v dĺžke trasy je 4m a v mieste oblúka je 5,5m. Predmetná komunikácia sa nachádza v intraviláne obce Malá Čierna, okres Žilina a zabezpečuje prepojenie obce s Obecným úradom a Kultúrnym domom.
Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedenej obce, ako aj ostatní občania prechádzajúci regiónom. Výsledkom projektu bude 198,49m zrekonštruovanej cesty.  Rekonštrukcia  miestnej komunikácie bude viesť k zlepšeniu stavebno-technického stavu cesty, čo prispeje k zlepšeniu kvalitatívnych vlastností cesty, k zlepšeniu  podmienok pre zimnú údžbu, k zníženiu nehodovosti a negatívnych dopadov na životné prostredie.
Dlhodobým cieľom projektu je zlepšiť celkovú infraštruktúru obce malá Čierna, zvýšiť atraktivitu obce, modernizovať obec a vytvárať investície do obecného majetku s mnohoročným užívaním miestnymi obyvateľmi, ako aj návštevíkmi obce.