clld / Leader

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – Ku ihrisku, VEĽKA ČIERNA

29. september 2023
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – Ku ihrisku, VEĽKA ČIERNA

Predmetom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ku ihrisku, ktorá sa nachádza v Katastrálnom území obce Veľká Čierna, v okrese Žilina, na parcelách číslo KN – C 752/1; 752/2 a KN – E 2156/2.  Cieľom rekonštrukcie miestnej komunikácie je zabezpečiť kvalitný a bezpečný prístup pre všetkých obyvateľov, ako aj návštevníkov obce do časti vedúcej k futbalovému ihrisku. V súčasnosti nevyhovujúci technický stav cesty s množstvom výtlkov a nerovností ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov. Rekonštrukciou miestnej komunikácie (420 m) sa zároveň výrazne prispeje  k oživeniu znevýhodnenej časti obce, nakoľko dôjde k zlepšeniu jej prepojenia so širšou dopravnou sieťou a zároveň k podpore rozvoja cestovného ruchu najmä pri organizovaní športových podujatí obce. Začiatok rekonštrukcie miestnej komunikácie bude od križovatky s miestnou komunikáciou, ktorá vedie ku Kostolu svätého Cyrila a Metóda a pokračovať bude po miestne futbalové ihrisko.