clld / Leader

Výzva MAS 037/7.4/2 pre obce - opatrenie 7.4

22. marec 2024

Kód výzvy: MAS_037/7.4/2

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Celková alokácia na výzvu je 73.179,91Eur

Prijímanie ŽoNFP je možné od 22.3.2024 do 25.4.2024