clld / Leader

Dokumenty: Zmluvy

Zmluva NFP chod II

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 1.96 MB

Zmluva UP Slovensko

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 5.14 MB

Zmluva Kooperativa

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 2.9 MB

Zmluva web stránka

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 2.1 MB

Zmluva O2

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 3.2 MB

T-com zmluva

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 5.1 MB

Nájomná zmluva

pdf 4. december 2020 0 stiahnutí 7.73 MB