clld / Leader

MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD

3. máj 2018 Projekty Výška schváleného príspevku: 132 718,41 Eur

MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom „MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD.“

Projekt je zameraný na zriadenie kancelárie a zabezpečenie činnosti chodu MAS, ktorej zámerom je napĺňanie cieľov definovaných v stratégii CLLD  MAS Rajecká dolina s názvom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ prostredníctvom dostatočnej kapacity MAS v rozsahu:

a) vo vzťahu k stratégii CLLD:

Plnenie strategického cieľa „Vytvoriť kvalitné podmienky pre život svojich obyvateľov, pre tvorbu pracovných príležitostí a zatraktívniť územie pre  turistov s využitím prírodného a kultúrneho dedičstva územia“ ,

- plnenie 5 špecifických cieľov (ŠC)  stratégie CLLD v zmysle obsahového a časového plánu uvedeného v stratégii CLLD : ŠC1-Vytvoriť nové a udržať pracovné miesta v území, ŠC2.1 - Zvýšiť kvalitu života obyvateľov a návštevníkov, ŠC 2.2 - Podporiť rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a prírodných hodnôt, ŠC3 - Podporiť rozvoj komunitných sociálnych služieb, ŠC4

- plnenie definovaných merateľných ukazovateľov stratégie CLLD

- vytvorenie podmienok pre tvorbu 11 pracovných miest subjektmi v území

b) vo vzťahu ku prevádzkovej kapacite MAS:

-   činnosť 3 členného manažmentu MAS

-   plnenie definovaných merateľných ukazovateľov MAS

-   aktivizácia občanov a subjektov v území MAS Rajecká dolina

-   propagácia činnosti MAS a realizovaného projektu

 Realizáciou projektu bude zabezpečené efektívne riadenie územia s cieľom implementovať stratégiu CLLD a tým napĺňať ciele verejno-súkromného partnerstva.

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Maximálna výška podpory projektu : 132 718,41 €

Spolufinancovanie projektu zo strany MAS Rajecká dolina : 5% z celkových oprávnených výdavkov, max. 7 041,38 €