clld / Leader

Výzva MAS 037/7.4/1 pre obce - opatrenie 7.4

30. máj 2023

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Celková alokácia na výzvu je 140.000 Eur

Prijímanie ŽoNFP je možné od 31.5.2023 do 30.6.2023