clld / Leader

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.4

13. marec 2023

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 podpora na investície do vytvárania a zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.