clld / Leader

Región: Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko

18. september 2015
Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko

 Táto prírodná rezervácia s celkovou rozlohou 10,8 ha sa nachádza na juhozápad od obce Šuja, asi 2 km južne od Rajca. Vyhlásená bola v roku 1983 a vznikla na fluviálnych sedimentoch riečnej nivy Rajčianky. Konkrétne ide o podložie ílovcov centrálno - karpatského paleogénu. Sedimenty sú vytvorené zahlineným vápencovým a dolomitovým štrkom. Európska komisia toto rašelinisko zaradila medzi územia európskeho významu. Z biologického a ekologického hľadiska predstavuje jedinečný mikrosystém ojedinelého modraďovitého územia. Ide o slatinu nasycovanú povrchovou vodou (dva malé meandrujúce vodné toky) s nerovnakou hrúbkou rašeliny. Lokálnu vegetáciu charakterizuje najmä ostrica Dawllova (Carex davolliana), pričom mimoriadne cenným sa javí výskyt dominantnej šašiny hrdzavej (Schoenus ferrugineus) a ďalších zriedkavých reliktných a existenčne ohrozených druhov: žltohlav obyčajný (Trolius altissinus), páperník širokolistý (Eriophorum latifolium) alebo prvosienka pomúčená (Primula farinosa). Šujské rašelinisko pokrýva rozsiahlými areálmi vŕba rozmarínolistá (Salix rosmarinifolia). 

 V 70. rokoch 20. storočia tu vzniklo tažbou rašeliny plytké jazierko, čo reprezentuje významné liahnisko obojživelníkov, a to prevažne skokanov hnedých (Rana temporaria), rosničky zelenej (Hyla arborea) alebo mloka bodkovaného (Triturus vulgaris). Z plazov treba spomenúť najmä jaštericu živorodú (Zootica vivipara) či vretenicu severskú (Vipera berus).

 Prírodná rezervácia bola vyhlásená na ochranu zachovalých zriedkavých slatinných a rašelinných druhov rastlín a ich spoločenstiev na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno - výchovné ciele.