clld / Leader

Región: Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

18. september 2015
Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

 Do územia Rajeckej doliny, priamo do katastra obce Čičmany, zasahuje aj chránená krajinná oblasť Strážovské vrhy. Aj keď len okrajovo, vytvára nezameniteľnú kulisu veľmi členitého a geomorfologicky značne pestrého územia. Toto chránené územie, vyhlásené v roku 1989, patrí medzi rozsiahle horstvá Fatransko-tatranskej oblasti s celkovou výmerou 29 366 ha. Predmetom ochrany je ochrana a racionálne využívanie najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov, dnes už vyčlenených ako rovnocenné geomorfologické celky v minulosti jednotne ponímaného pohoria Strážovská hornatina. 

Najvyšším vrchom tejto oblasti je Strážov (1213 m n. m.), ktorý možno dosiahnuť za dve hodiny z Čičmian po červenej značke. Strážovské vrchy nemajú centrálny chrbát v porovnaní s Lúčanskou Malou Fatrou, ale sú rozbrázdené množstvom údolí, zníženín, roklín, a doliniek. To vytvrára predpoklady pre veľmi pestrú flóru a faunu, ktorá tu nachádza prirodzené miesta pre výskyt.

 Neobyčajnú geomorfologickú členitosť dokladuje aj rozpätie nadmorských výšok na relatívne malom území. Nadmorská výška vrcholov a hrebeňov sa pohybuje v rozmedzí 600 - 1213 m n. m., dolín a kotlín 315 - 500 m n. m. Prevažnú časť územia (90%) tvorí vrchovinná až hornatinná neosídlená lesnatá krajina.

 Lokalita Strážova, ktorá zasahuje do našej Rajeckej doliny, bola v roku 1981 vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu s rozlohou 480 ha. Je vzácnym biotopom európskeho významu vďaka výskytu javorovo-bukových horských lesov. Túto krajinnú dominantu bodujú prevažne dolomity a vápence, ktoré na mnohých miestach vystupujú na povrch. Aj preto najrozšírenejšie dreviny vyskytujúce sa v týchto lesoch bude pomerne vápnomilný javor horský (Acer pseudoplatanus) a buk lesný (Fagus sylvatica) s prímesami smreka, jedle, borovice, či jarabiny. Na jeho hlavnom vrchole (južný a juhozápadný svah) vytvárajú priam bizarné bralnaté formácie. Strážov je významným vrcholom najmä z hľadiska tektonických výskumov Slovenska. Najvyšší vrch Strážovských vrchov možno dobre pozorovať z každej svetovej strany, týči sa nad ostatnými hrebeňmi a rázsochami ako tajuplný a rozložitý pán lesa.