clld / Leader

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302051X347-511/512-28

20. február 2020

Publicita Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP302051X347

 

Názov projektu: MAS Rajecká dolina – Implementácia stratégie CLLD prioritná os 5

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Výzva: IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií,

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 536 842,11 EUR.                

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 510 000,00 EUR, čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov.

 

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu „MAS Rajecká dolina – Implementácia stratégie CLLD prioritná os 5“je správna a efektívna realizácia samotných projektov užívateľmi na území MAS a dosiahnutie merateľných ukazovateľov, ktoré boli naplánované a schválené v Stratégii CLLD mikroregiónu Rajeckej doliny. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu nasledujúcich plánovaných aktivít schválenej stratégie CLLD: – A1 Podpora podnikania a inovácií, – B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornejinfraštruktúry, - C1 Komunitné a sociálne služby.

 Link na zmluvu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4454920&l=sk