clld / Leader

Výzva MAS 037/7.6/1 pre občianske združenia - opatrenie 7.6

30. máj 2023

Kód výzvy: MAS_037/7.6/1

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety 

Celková alokácia na výzvu je 10.000 Eur

Prijímanie ŽoNFP je možné od 31.5.2023 do 30.6.2023