clld / Leader

Výzva MAS 037/7.5/2 pre obce - opatrenie 7.5

30. máj 2023

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Celková alokácia na výzvu je 12.000 Eur

Prijímanie ŽoNFP je možné od 31.5.2023 do 30.6.2023