clld / Leader

Výzva MAS 037/7.2/6 pre obce - opatrenie 7.2

30. máj 2023

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Celková alokácia na výzvu je 454.854,10 Eur

Prijímanie ŽoNFP je možné od 31.5.2023 do 30.6.2023