clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004

8. február 2022
Výzva IROP-CLLD-X347-512-004

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:              5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:   5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:          5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                     B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Schéma pomoci:        neaplikuje sa

Fond:                          Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:     8. 2. 2022

Dátum uzavretia:   MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masrajeckadolina.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

10.03.2022

11.04.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 100 000,- EUR.

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

a)     obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),

b)     združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,