clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001

15. júl 2020

Výzva č. IROP-CLLD-X347-511-001

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou mikroregiónu rajeckej doliny
z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity 

A1 Podpora podnikania a inovácií

Dĺžka trvania výzvy od 15.7.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

  1. kolo – 04.09.2020
  2. kolo – 05.10.2020
  3. ďalšie kolá – ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 5. dňu príslušného mesiaca

 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro a malé podniky.

 

Intenzita pomoci:

 

  • 55 % (výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45 %)

 

Výška príspevku:

 

  • Minimálna výška príspevku: 10.000 EUR
  • Maximálna výška príspevku: 100.000 EUR

 

Termín vyhlásenia výzvy: 15.7.2020

 

Objem základnej alokácie: 210 000 EUR