clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001, aktualizácia č. 3

7. február 2023

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum vydania aktualizácie: 7.2.2023
Dátum účinnosti aktualizácie: 7.3.2023

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

MAS Rajecká dolina oznamuje, že na základe ukončenia 27. hodnotiaceho kola a uzavretia zmluvy s úspešným žiadateľom Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 27. hodnotiaceho kola:  120 615,64 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  55.411,93 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov:   89 384,36 €

 

Dátum ukončenia 28. hodnotiaceho kola: 6.3.2023