clld / Leader

Členské príspevky

Obce:                0,75 € /obyvateľa/rok

Podnikatelia:      300,00 € /rok

Občania,mimovládne organizácie, školy :   20,00 € /rok

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020