clld / Leader

Valné zhromaždenie

1. február 2018
Valné zhromaždenie

Dňa 25.1.2018 sa v zasadačke MsÚ Rajecké Teplice konalo Valné zhromaždenie MAS Rajecká dolina.

Predseda združenie Ing. Tandara Pavol vo svojej hodnotiacej správe zhodnotil činnosť združenia od svojho vzniku pred  troma rokmi až po  získanie štatútu v roku 2017. Ocenil činnosť všetkých členov Rady ako aj členov združenia,  ktorí počas  troch rokov pracovali pri založení MAS s cieľom získať finančné zdroje na rozvoj územia. Správa o činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Krokošová Irena  oboznámila prítomných schválenou finančnou alokáciou na implementáciu schválenej stratégie pre MAS Rajecká dolina.

Celá suma finančných prostriedkov je rozdelená na základnú alokáciu  a dodatočnú alokáciu.

Systém financovania - v súvislosti s prevádzkou MAS a  animáciami je formou predfinancovania. 

Jedným z bodov Valného zhromaždenia bolo aj schválenie výšky členských príspevkov pre jednotlivé záujmové skupiny členov MAS.

Návrh výšky členského príspevku so splatnosťou vždy k 31.3.daného roku:

Obce a mestá   -  0,75 €/ na občana, z toho minimálne 300,00  € / rok, max.  2 000,00 € / rok

                         -  mesto Rajec  2 500,00 € / rok

Podnikatelia    -  300,00 € / rok

Fyzické osoby (občania), občianske združenia, neziskové organizácie -  20,00 € / rok